• image
  • image
  • image

Rewilding in het Rhodope gebergte in Bulgarije

Rewilding is een progressieve vorm van natuurbehoud - en beheer met als bedoeling de natuurlijke dynamieken te herstellen. Ecologische rewilding is samen te vatten in de 3 c's, cores, corridors en carnivores. Cores of de kerngebieden zijn groot en weinig bevolkt. De kerngebieden zijn verbonden of kunnen verbonden worden door groene corridors. Er wordt veel aandacht besteed aan de predatoren of carnivoren die aan de top staan van de voedselpiramide en een gunstig effect hebben op de diversiteit aan soorten.

In het Rodopengebergte is er een belangrijke herintroductie gebeurd van herbivoren als , damherten, edelherten, wilde paarden en wisenten. Veel van die soorten waren verdwenen door de mens. Door begrazing ontstaat er terug een mozaïek landschap. Dit landschap is gekenmerkt door een afwisseling van bos en open gebieden waarbij vele overgangen ontstaan zoals droog/nat, hoog/laag, licht/donker en koel/warm. Het ultieme doel is een toename van de biodiversiteit waarvan mens en natuur op langere termijn zullen van profiteren.
Verschillende keren heb ik het gebied bezocht. De eerste keer was ik er in 2004. Ik heb toen Hristo ontmoet die werkte voor het gierenproject in Madjaravo. Ik was  enkele keren in de oude gierenhut in Studen Kladenets. Bij het laatste boerderijtje mocht ik mijn minibus parkeren. Het oude koppel , Shevged en baba Achce zaten meestal gezellig buiten op de trap. Ik vertrok toen voor enkele dagen naar de gierenhut, Shevged en baba Ahche gaven ons met enige fierheid druiven en water mee. Onlangs na 18 jaar passeerde ik de boerderij opnieuw. De gebouwen staan er nu verkommerd bij. Shevged en baba Ahche zijn er niet meer. Het was even slikken om de hun boerderij zo verkommerd te zien. Trouwens in het Rodopen gebergte zijn niet alleen vele huizen verlaten maar ook volledige dorpen.
Onlangs vroeg ik Hristo, die nu voor het rewilding project werkt, of hij reeds veranderingen kan waarnemen sedert het rewilding project gestart is. Hij vertelde me dat er nu terug scharrelaars broeden en de populatie hoppen is merkbaar toegenomen. Ook de gieren doen het goed en leven reeds voor 30 % van natuurlijke bronnen.
Met dank aan Hristo Hristov en Dessislava Kostadinova voor info en begeleiding in het veld.

 

Rewilding is a progressive way of nature conservation - and management with the aim restoring natural dynamics. Ecological rewilding can be summarized in the 3 cs, cores, corridors and carnivores. Cores are the main areas which are large and sparsely populated. The core areas are connected or can be connected by green corridors. Much attention is paid to the predators or carnivores that are at the top of the food pyramid and have a beneficial effect on the diversity of species.
In the Rhodope Mountains there has been an important reintroduction of herbivores such as fallow deer, red deer, wild horses and european bison. Many of those species were lost due to humans activity. The grazing creates a mosaic landscape. This landscape is characterized by an alternation of forest and open areas where many transitions arise such as dry/wet, high/low, light/dark and cool/warm. The ultimate goal is an increase of biodiversity from which people and nature will benefit in the longer term.
I have visited the area several times. The first time in 2004. I met Hristo who was working for the vulture project in Madjaravo. I was a few times in the old vulture hide in Studen Kladenets. At the last farm I could park my minibus. Shevged and baba achce usually were outside on the stairs. With some pride they give us water and grapes when we left for some days to the hide. Recently after 18 years I passed back the farm. Shevged and baba Achce they are not there anymore. The buildings are now dilapidated. It was a bit of a shock to see their farm like this. By the way, in the Rhodope Mountains not only many houses have been abandoned, but also entire villages.
Recently I asked Hristo, who works now for the rewilding project, if he has noticed any changes since the rewilding project started. He told me that european roller breeds again in the region and the breeding population of hoopoe has noticeably increased. Vultures are also doing well and already live for 30% of natural resources.
Thanks to Hristo Hristov and Dessislava Kostadinova for the info and guidance in the field.

lg ardaDJI 0064ok kopiëren

De Arda rivier

lg stuwmeerstudenkladenetsDSC 3540.jpglr

Het stuwmeer van Studen Klandenets

lg stuwmeerDSC 3942

Het stuwmeer

lg bizonDSC 3821.jpglr

Op dit moment zijn er 2 groepen wisenten in het gebied, een groep van 17 en een groep van 5

lg fallowdeerDSCok 3846.jpglr

Damherten

lg koniksokDSC 5791

Grazende konik paarden

lg gierenjakhalsDSC 4378

Vale gieren met een jakhals

old family at theirlr house

In 2004 Shevged en baba Achce 

lg rodopihuisjeokDSC 5562

Het huis nu in 2022 van Shevged en baba Achce

lg rodopilijnok

Een sfeerbeeld van het Rhodope gebergte. 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen