• image
  • image
  • image

Braakmanschuur

Het natuurreservaat "De Braakman" te Zeeuws-Vlaanderen nabij Terneuzen is een ideaal gebied om een stevige wandeling te maken. Vorig jaar heeft men de "Braakmanschuur" geopend. Dit is een informatiepunt waar bezoekers elke zondag terecht kunnen tussen 13u tot 16u.

Sedert begin april heb ik er een expositie met foto's in mijn tuin genomen. Aanstaande zondag 14 april om 14u zal ik met een presentatie enige duiding geven over de foto's in mijn tuin genomen. Iedereen is welkom.lg exposiitiebraakman DSC1089

lgexpositiebraakman DSC1107

Schelde

Vorige week, tijdens het eerste lenteoffensief, heb ik deze foto van de Schelde genomen in de buurt van Destelbergen met aan de overkant de Gentbrugse meersen. Dit gebied is één van de vier groenpolen van Gent.

De Schelde is 355 km lang, ontspringt op het plateau van Saint-Quentin in het noorden van Frankrijk, stroomt door Henegouwen en Vlaanderen en via Gent en Antwerpen naar de Noordzee. Men onderscheid drie delen, de Bovenschelde (van bron tot Gent), de Zeeschelde (van Gent tot Antwerpen) en de Westerschelde (van Antwerpen tot de monding in de Noordzee).

Ongeveer 30 000 jaar geleden (tijdens de IJstijd) liep de Schelde via Gent rechtstreeks naar de Noordzee. Op dat moment was de Noordzee een droge vallei. Het ijs trok zich terug 15 000 jaar geleden en er ontstond een zandrug van Brugge via Gent richting het Waasland. Tengevolge van de zandrug kregen enkele rivieren een andere loop zoals de Rupel die nu via Antwerpen naar zee liep. Op een gegeven moment moest ook de Schelde via Antwerpen zijn weg zoeken naar zee. Zo een 5000 jaar geleden toen de zeespiegel begon te stijgen werd er een bres geslagen tussen de Schelde en de zee en zo is de Oosterschelde ontstaan. In de tiende eeuw ontstond er een tweede geul naar zee, de Westerschelde.

De Schelde is een belangrijke rivier voor vele vogels, tienduizenden eenden overwinteren op de Schelde. Bij laag tij komt er een overvloed aan voedsel vrij in het slik. Niet alleen het getij maar de gradiënt van zout naar zoet maakt de Schelde uniek. Vele zoutwatervissen verplaatsen zicht stroomopwaarts om zich in het brakke of zoete water voort te planten, omgekeerd zijn er ook enkele zoetwatervissen die zich voortplanten in het zoute water.

Naar aanleiding van de storm in januari 1976 met vele overstromingen als gevolg, werd het Sigmaplan opgesteld.

In het kader van het Sigmaplan heeft Waterwegen en Zeekanaal een plan om te Heusden een sluis te bouwen en het bovenste slib te ruimen tussen Heusden en Gentbrugge. Dit plan is zeer omstreden vanwege de zeer hoge kostprijs van 13,5 miljoen euro en vanwege het verlies aan natuur. Dit plan moet de omgeving beschermen tegen eventuele overstromingen, zal pleziervaart mogelijk maken en zal de knijten ( muggen ) doen verdwijnen.

Op 9 februari heeft Natuurpunt Gent, Natuurpunt Damvallei en de Werkgroep Gentbrugse meersen een schelde dag georganiseerd om de mensen te sensibiliseren en te informeren. Meer dan 1000 bezoekers waren toen aanwezig. Natuurpunt vraagt bijkomend onderzoek en gaat voor een meer natuurvriendelijke oplossing.

Het zou zeer spijtig zijn mocht dit uniek biotoop, een zoetwatergetijdengebied, verdwijnen hier in Gent.

Als bewoner van de Westerschelde polders kan ik zeggen dat het zeer aangenaam vertoeven was langs de boorden van de Schelde te Gent.

lg scheldedestelbergenDSC 1336

 

lg scheldepanoramasfeer

Expositie

In het muziekcafé "De Nele" te Lembeke kan je nu een aantal foto's aanschouwen. De tentoonstelling loopt tot 17 maart. Op woensdag en donderdag is de Nele gesloten. Op zondagnamiddag om 15u zijn er elke week leuke optredens.

Er hangen 13 foto's, zowel landschappen als dieren in het Meetjesland gefotografeerd.

Iedereen is welkom, ik probeer regelmatig op zondagnamiddag aanwezig te zijn.

Vanwege het grote succes wordt de tentoonstelling verlengd tot half april.

lg foto-tentoonstelling-neleDSC 0452

 

Winterlicht

Tijdens het voorbije winteroffensief is deze foto genomen. Het is de Sint-Kruiskreek ten noorden van Sint-Kruis in Zeeuws-Vlaanderen.

De kreken waren reeds dichtgevroren, maar steeds zijn er her en der nog open waterpartijen in het ijs, wakken genaamd. De wakken ontstaan doordat grote concentraties watervogels (eenden, ganzen en zwanen) verzamelen op bepaalde plaatsen waardoor het water niet kan bevriezen. Het wak wordt gebruikt als slaapplaats maar ook om er te drinken en te baden.

De Sint-Kruiskreek is ontstaan in de zestiende eeuw, maar de ontstaansgeschiedenis begon reeds in 1375. Door een stormvloed ontstaat een grote geul in de omgeving van Biervliet " de Braakmankreek". Tijdens de Tachtigjarige Oorlog in 1583 worden de dijken bij Sluis doorgestoken. Het resultaat is een grote zeearm die ver landinwaarts reikt "het Coxysche gat" en via de Passageule staat deze nieuwe zeearm nu in verbinding met de Braakman. De Sint-Kruiskreek was oorspronkelijk een zijarm van het Coxysche gat.

Enkele jaren terug werd in de onmiddellijke omgeving van de kreek de natuurontwikkelingsplannen uitgevoerd waardoor dit gebied nu één van de natuurparels is van Zeeuws-Vlaanderen.

De kreek is ondiep en heeft een grote rietkraag en wordt omzoomd door laag weiland. Het is een schoolvoorbeeld van de verschillende typische biotopen van de polder.

De foto is genomen op een mooie windstille januariavond, de nevel en het licht deden er nog een schepje bovenop.

 

lg zwartesluiskreekwiDSC 8919

 

Zeehonden

 

Wellicht zijn ze de schattigste diertjes op deze wereldbol, de jonge zeehondjes. In december werpen de grijze zeehonden van de Noordzee hun jongen op Helgoland, een Duits Waddeneiland.. Met hun witte vacht en zwarte kraaloogjes brengen ze iedereen in vervoering. Of toch bijna iedereen.

Gruwelbeelden van hulpeloze zeehondjes die sterven onder de genadeloze knuppel van een jager staan in het collectieve geheugen gegrift. Tot mijn grote verbijstering behoren die barbaarse praktijken nog steeds niet tot het verleden ondanks een handelsverbod voor zeehondenprducten in 30 landen (waaronder ook de EU) worden nog steeds tienduizenden zeehonden doodgeknuppeld in Canada en Namibië. Voor alle duidelijkheid het gaat hier over de commerciële zeehondenjacht en niet over de duurzame jacht door de lokale bevolking (inuit).

In Namibië vindt elk jaar tussen juli en november een slachtpartij plaats onder de populatie Kaapse robben. Hoewel de perlsob bedreigd is, worden er jaarlijks 90 000 afgeslacht. Eén bedrijf uit Istanboel koopt de zeehondenhuiden op en verwerkt ze in verschillende kledingproducten. zie http://www.youtube.com/watch?v=3nWfFqowjQg  

Ook in Canada schiet en knuppelt men nog steeds massaal zeehonden dood. Een kop in de krant van 16 november spreekt boekdelen "Canadezen beloven premies aan wie 70 000 zeehondjes helpt doodknuppelen". In dit geval gaat het over grijze zeehonden uit de St-Laurence baai.

Sinds de slachtingen in de jaren 50 is de populatie er enigszins hersteld. Er leven nu terug  104 000 grijze zeehonden in de baai. Nu wil men echter 70 procent van de dieren afslachten, waardoor het voortbestaan van de populatie opnieuw in gevaar komt.

Het voorstel komt er onder druk van de commerciële visserij. Door de zeehonden aan te pakken, hopen de vissers dat de kabeljauwbestanden zullen herstellen. Maar het mariene ecosysteem is veel complexer dan dat. De stelling dat de kabeljauwpopulatie zal herstellen door zeehonden te doden, raakt dan ook kant noch wal.

Toen de eerste ontdekkingsreizigers aan wal kwamen in Canade leefden er naar schatting 30 miljoen zeehonden en toch zat de zee vol kabeljauw. Onderzoekers stelden bovendien vast dat kabeljauw maar 2 procent uitmaakt van het dieet van een zeehond. Kabeljauw is immers een magere vis en zeehonden lusten voor vette vissoorten.

Aangezien de markt voor zeehondenprducten gekrompen is, kan de commerciële zeehondenjacht enkel nog overleven mits overheidssteun. Zo besteedde Canada het laatste jaar liefst 3,6 miljoen Canadese dollars aan de zeehondenjacht.

Naast het doden om de visbestanden te beschermen worden de meeste zeehonden afgeslacht voor de verkoop van de zeehondenproducten. In januari 2011 heeft Canada een handelsovereenkomst gesloten met China ( zie note 1 ). In 2011 mochten er 468 200 diertjes gedood worden, 80 000 meer dan het jaar voordien (zie note 2) In bepaalde merken van kledij wordt nog steeds zeehondenbont verwerkt zoals bij “Odette Leblanc”.

Het IFAW (International Fund For Animal welfare) en Sea Shepherd nemen het op voor de bescherming en het beëindigen van de commerciële zeehondenjacht. Het IFAW neemt het vooral op voor de zeehonden in Canada terwijl Sea Shepherd probeert de zeehondenjacht in Namibië te stoppen

Het WWF werkt hard aan de bescherming van het mariene ecosysteem van de Atlantische oceaan. Concreet gaat het over het verminderen van de bijvangst en het waarborgen van duurzame quota.

Greenpeace doet wetenschappelijk onderzoek betreft de zeehonden en het mariene ecosysteem en probeert op die manier de Canadese overheid op andere ideeën te brengen.


Note 1: het vreemde aan de handelsovereenkomst is dat Canada dit al een hele tijd roept, maar China laat helemaal niets van zich horen. Het is natuurlijk een mooie manier om de jacht te rechtvaardigen , want er is een “handelsovereenkomst”!!!

 

Note 2: het aantal zeehonden dat daadwerkelijk is gedood is “slechts” 78.976. Dit heeft alles te maken met de klimaatverandering. Maar het blijft natuurlijk wel zo dat de regering toestemming heeft gegeven voor 400.000

 

Men kan steeds één van bovenstaande organisaties steunen door lid te worden of een donatie te doen.

 

Seals

Baby seals are probably the cutest little animals of our planet. With their white fur and their black beady eyes they move everybody or better: almost everybody. In December the grey seals of the North sea whelp their young on Helgoland. Helgoland is a German peninsula that is famous for its seals and the cliffs full of birds.

Everybody probably still remembers the horrible images of young helpless seals being clubbed to death. Time has passed since we have seen those images but unfortunately little has changed. Despite a trade embargo against seal products in 30 countries (including Europe), tens of thousands of seals are still being bludgeoned to death in Canada and Namibia.

In Namibia many brown fur seals are being slaughtered between July and November. Yearly 90.000 are being killed, even though it is an endangered species. The pelts are being bought by a single company based in Istanbul where the hides are made in to items of clothing. See http://www.youtube.com/watch?v=3nWfFqowjQg for more information.

In Canada, on the other side of the Atlantic, hundreds of thousands seals of seals are being clubbed or shot to death. A news paper headline of 16 November speaks volumes “Canadians promise rewards for whoever clubs 70 000 little seals.” The seals in question are the grey seals of the bay of Saint Laurence. The population has rebounded after the ban on slaughtering seals in the fifties and there are now around 104,000 gray seals in the bay. However they intend to slaughter 70% of the population, threatening the survival of that population.

The ban was lifted under pressure from the commercial fisheries. They want to stop the dwindling cod stocks from declining further by tackling the seals. However the marine ecosystem is very complex and restoring the cod populations by killing seals does not make any sense. When the first explorers came ashore in Canada there were an estimated 30 million seals and yet the sea was full of cod. Researchers have found that cod only makes up 2% of the seal diet. Cod is a lean fish and seals mainly prefer oily fish. Last year, Canada has spent 3.6 million Canadian dollars on the seal hunt.

While seals are being killed to protect fish stocks, most seals are slaughtered for seal products. In January 2011, Canada has made a trade agreement with China. In 2011 there were to be 468,200 slain, 80,000 more than the previous year. Certain brands of clothing, such as "Odette Leblanc", still use sealskin.

The international Fund for Animal Welfare (IFAW) and Sea Shepherd fight for the protection of seals. Also WWF and Greenpeace are working on the protection of the seals and their habitat.

 

lg grijzezeehondwijfje DSC1472

lg grijzezeehondzogendpanorama

lg grijzezeehondliefkosendmetjong DSC0840

lg grijzezeehondbaby DSC1198lg grijzezeehondbabay DSC0994lg grijzezeehondpasgeboren DSC1702